Sysdat

Nach oben

 

Via Hobach  afn Brockn  ze dr Walpurgesnocht

Ramml di Delegiarschta zen Europahexnsabbat

 Raimund Jäger / Gschnitztaler Dialekt  / Tirol )

 

Di Schefin vö di 32 Hexn en Vols, asöa  Gottiga vö ar Hexnbanda, ischt jo bekonntermossn Ramml aus  Sonkt Joas gewesn.  31 dervun hobnsa seinarzeit zeviil Schmolz aussar getun und sein ibermiatig woarn, wörumsa  vö dr Joasar Schella, des ischt di Weettrglögga vö Sonkt Joas, af oan Tuusch  vernichtet woarn sein. Des hobnsa  derfir gkop, weilsa nit af  Rammlan  aus Joas gelöst hobn, diadn olbm genau gsogg hot, wös und wenns gfahrlar ischt ungschaugger ze hexn. Dia Bruat hot  holt ibermiatig umenonder ghexlt und gfakklt, bisses ze schpata gewesn ischt  und derseider seinsa hin, olla mitanonder. Ramml hot noar ens Gschnitztol ummen gkeiratet und hot dörscht noar  holt ah  zompn Löter  bold do bold dörswcht an Hexnserggl ungerichtet. Dia zwoa hobns asölonga getriibn, bissa dörscht selbr afs Giahn kemmen sein. Ramml ischt dernoch, dass man Pfeifar Huiselan af Schprugga  versöttn hot, weilar ban Hexnmoaschtern  derwuschn woarn ischt, mitn iahrign Gschnitztolar Löter  afn Hobach en Gschnitz innen  derhaugfohrn oder gebonnt woarn. Je  dernoch wias di  Leit  ze derzähln gewisst hobn.  Jednfolls seinsa  beada eines Toges vön Magdalensbergl aus  zen Hobach ummen verschwunddn. Af an Zundddernbätschn söllnsa ibersch Tol geriittn sein. Dörscht sein nebn di viiln Ungschichter ah  di Hexn vö ibrol hear gebonnt woarn, wennsa en dr Gegndn weit und broat fir si ze gfahrlar woarn ischt. Öft ischt ober des entrischa  Weibervölk zomp Unhong vö selbr  afs Nimmarwiiderschn zen Hobach derhau verschwunddn. Domols  hot man, wia man jo woass, söa Hexlar nit seltn verbrennt und deretzwegn seinsa ogflögn, derfoarsch fir si  ze hoass  woarn ischt,woascha wöll. Afn Hobach augn sein ober ah di verdörbnschtn und verschriirnschtn Goschtwürschta vö Schianberg gebonnt woarn. Man wearscht schün gewisst hobn wörum, ober en Reglfoll ischt  des an Würschtn  gött noar possiarscht, wenns a Beitlschneidar odr a Weinpantschar gewesn ischt  odr wennar mit der Huararei en sen Goschthaus a Gschäft gemocht hot. Jednfolls zuagongen sölls do öbn afn Hobach örgar sein, as wia af an  Johrmorkt.  Des Völk hot jo, wia gsogg,  en di Dörfer und Olbm öftar an teiflischn Unfurbm  ungerichtet .

 

Wenn ondrigerseits en Summer und en Winter  sella Weettrhexn  teiflischa Winddrahla aufohrn  lossn hobn, noar hot man gearn  en Neggl Gogl aus Öbernberg  ba dr Hond gkop, dear ols  Hexnmoaschter mit an Drischl af di Felder gongen ischt und af di Drootn und Akker  umenonder gedröschn hot. A tiabnamol hot man an Schroah derbei gkearscht. Noar hotr asöa Luader vö ar Hex derwuschn gkop, dia noar wöll meahr gaach ummengschössn ischt afn Hobach. Öbs  Dreschn nochholtig gkölfn hot oder nit, hotr aus ar Mognschtompfa aussar gkearscht. Hots gsumst, noar  hotr a Hex derwuschn, dear ar hoamgezunddn hot, hotr ober nicht gkearscht, noar muasses  a Schear gewen sein, denar  afn Grindd gedröschn hot. Pfeifar Huisela aus  Pflearsch , an ondriger Hexnmoaschter, hot ondriga Tanz mit di Hexn augfiahrscht, ober derfun hotr niamatn eppas derzählt, weil dessn ischt gor a bissl a ogedrahter Hundd gewesn und hotsa nit hinter di Korschtn schaugn gelot. Völleicht a deretzwegn nit, weilar do und dörscht mit di Hexn ah untrar Dekka gschtekkt ischt. Atiabndamol hobn gegn di beasn Geischtr und beasn Hexn  sögor di viiln Bittgänga vö dr Kürcha aus ghölfn. Do sein di Leit  hintran Kreitz mit an Pforrar iber di Wega aussn gongen  af di Felder und hobn olles gsegnd, wos ze segn gewesn ischt. Des hobn di  Hexn um olla Teifl nit vertrogn. Do seinsa  asnondergschtöbn, dasses göt asö gflotterscht hot, wenn meahr amol asöa Bittgong ungsogg gewesn ischt. Asö schellwenggat is holt meahrarn Hexn  vö Sittiröl bis ens Schtubach umen gongen. Mäglicherweisa  sölln ah  di Hexn ausn  Ötztol ummar gkemmen sein, wennen dörscht dr Bödn ze hoass woarn ischt. Obr gonz genau hot man des nia ze sogn gewisst. Dr Hobach, man hot derzua ah Hogar gsogg, ischt ols mächtigschtr Berg vö gonz Tiröl  dr Fluchtberg  fir di Ungschichtr und di Hexn gewesn. Den Berg sölln sögor di Hexn vö gonz Zentraleuropa gekennt hobn. Ear ischt zwor nit asö bekonnt gewesn wia dr Brocken en Harschzgebürga af Teitschlond aussn, ober derfir  ischt friagar niamat af den Riisn vönan Berg augnderschtiign. As ischt mit oan Woarscht olbm viil driiber geredet woarn.

Dr Hobach ischt nebnen Mogdalehnsbergl en Gschnitztol innen  olbm asöa Zauberberg  gewesn. Kultschtättn  hots afn Hobach und af di umliigatn Berga göt genuag gebn.  Di Thaursaila und dr Elbngoscht, ah Ilmschpiitz gkoassn, hobn gegn des entrischa Kürchdoch und s  Nennestol af dr oan Seita und gegns Schtubach af dr ondrign Seita  fir des Hexnvölk wöltan an guatn  Aufentholtsoarscht ogebn, sö ze sogn a Dependenz. Hots ze ar Zeit viil Hexn gebn, noar  hots auswärschtiga  Schlupfwinkl nebnen Hobach gebraucht  fir den Hexnpöfl. Dia seindr jo atiabnamol derheargewoxn wia di Hotl ban an Hober. Do ischt fir Rammlan zompn iahrign  Hexnläterl ausn Gschnitztol  olleweil Plotz genuag gewesn, assa umenondertrenzn und  sumpern hobn kennen. Afn Zeisschpiitz, af dr ondrign Tolseita,  hobn di Hexn und s Gsinda dervun ze  Sunnewenda  zeberscht öbn äftar  en Schpiitz ogekehrscht, dasses gött asö gfuirscht hot. Des hot ghölfn, weil di Gschnitzar noar meahrar  Sunna gkriag hobn untn en Tol. Des Gekehra hot Ramml olbm gearn getun. Do öbn af den Zeisschpiitz  ze putzn und ze kehrn hotsa welln, weil des  ischt iahra Schpezialität gewesn, wosa  nö en Dörf  en Tol aruntn, quasi ze Lebzeitn, en liabigschtn getun hot. Dörscht hotza ogschtaabet, gekehrscht und s Bettzuig ausgebeitlt, dass man moan hat kennen, si muass an  reidign Hund  s Feahl ohkrotzn. Völleicht hot s iahriga Läterl  di Krätza odr  n Grindd gkop. Jednfolls hotsa olbm a Besela  und a Wischtiachl ba dr Hond gkop, dass di Leit jo gsechn hobn, wos froa  saubersch Weibesl  assa war. Ober  geklaat hotsa olbm göt mit ar Hexnsolba,diasa  ibrol verschmürb hot, dassar koana Maisa iber di Schwella kemmen sein,weil Maisa sölln jo en Hexnzauber vertrogn hobn, wennsa nit a schworschza Kotza  derwuschn hot.

Man hot olbm gsogg, dass direkt en Hobach innen schiana Halln und Gänga sein und dass der Berg  innen ah Fuir schpeibn tuat. Wosserfälla sölls gebn und  Zwergelar gonza Haifn. Diasn  grobn noch Göld und Silber en jeder Menga. Af  Bökkgruaba unter dr Thaursaila  ischt nö longa Zeit a Göldbrinndl gerunnen, wö Gschnitzar  a Göld gkölt hobn und schtoanreich woarn sein dervun.

Öbwöhl der Hobach deretzwegn gor koa söa letzer Rikkzugsberg fir di Hexn weit und broad gewesn ischt, hobn  diasn  vö dörscht aus ober decht göt gallign   meahr  Erkundigungsriitta af di Besn oder af  an Goassböök weit en di Welt aussn gemocht. Bsundersch af Teitschlond  seinsa atiabndamol ens Harschzgebürga  ze  di  dörschtign Hexnschweschtern   gfohrn. Dörscht ischt  jo der Brocken, des ischt asöa a bsunderdr Berg fir di Hexn vö gonz Europa .Wear amol dörscht aussn gewesn ischt,  den  ischt vällig  s Reiserzuig vön oagnen Hexnbesn  verbrunnen, völauter asses  dörscht hoass heargongen ischt, völauter asses zuagongen ischt. Walpurgisnoocht  hot dr universella Hexnsabbat gkoassn. A saggrischer Rumml muass des gewesn sein.

„Des war nö an Äarschtl, des ihmer unschaugnreit af mein grauen FlugBöök“, hot Ramml zen iahrign Gschnitztolarmandl  en Hobach öbn gsogg.  “ Do muaß ih aussn, af den Brocken ens Harschzgebürga vö  Teischlond, ober du muascht dobleibn, weil do derff  koa Löter mitkemmen, aussr as ischt  oar vö di Tuifl selber.“  Dearschn, olsö s Läterl,  hotsa zwischnzeitig en der Hexnhoamat en Hobach innen  gonz guat eingelebb gkop  und äftar mit di Schianbergar Würschta gsöffn und gschtriittn,  dassn Ramml gor nit ogongen ischt. „ O eija  wöll nit“, hotr ze Rammlan gsogg, „  wear ihmer do Sörgn mochn, du muascht holt aupassn, dass di nit asö a Tuifl reitet do aussn af Teitschlond,  wia du en insign Goassbökk reitescht, den ih diar  vö dr Olba  ausn Simmign aussar höln wear, söboldeschtn braukscht. Vön Tuifl kannscha leicht schwefelan und des Gschmachl bringscha niameahr wegk  Ober du  wearscht decht nit mitn  Reiserbesn fliagn. Ha, sella wöll nit, dasse miar dörsch dermit afn Brocken en Teitschlond aussn aukreitzscht. Miar zwoa sein jo eppar, oder nit!  Do gkearscht schün an ördntlichs  Fuahrwerch hear. Dr insiga Goassbökk ischt woadlar göt asö fruatig banonder, dassar olles ibern Haufn reitet, wos af dr Gonta ischt und wosn nit ausschtellt. Ha, des  war wöll gelocht.“

Dia Reda hot Rammlan gfolln und si  hotsa amol mitn Feschtprögramm vö ar sellan Walpurgisnoocht afn Brocken  en Teitschlond aussn  nächnar beschäftigt. Man muass jo letschtendlar wissn, wia dia Zeremonien ausschaugn. Schün vö Oltersch hear ischt afn Brocken  dr earschta Urschprung  dr gonzn Walpurgisfeirn gewesn As ischt  schworschz af weiss en olla Hexnbiachlar gschtondn, dass  di Zaubrarinnen  „uf den Brockisberg varen“.  Di Hexnbiachlar, ah Trutnbiachlar gkoassn, sein di Bibl vö olla Hexn af dr Welt gewesn.  Wos do innen gschtonddn ischt und wos man siischt derzua wissen hot miassn, des hobn göt di Hexn verschtondn und gedeitet. Di Munafasn hobn do a bsundriga Bedeitung gschpiilt und neigiarig sein Hexn olbm gewesn. Kam hobn dia Luadern  aus  ar Gegnd a Krachl  ibr an Hexnzauber  gkeahrscht, noar hobnsa  schün di Lösar ogelot. Dr beschta Gedonknaustausch  hot natiirlch afn Brocken  en dr Walpurgisnoocht schtottgfundn.

 

An olter Dichtar vö Teitschlond, dearsch jo wissen hot miassn, weilarscha selbr mitn Tuifl beschäftigt hot, hot  olln Hexn weit und broat ah glei s Leitmötiv  fir di Walpurgisnoocht afn Brocken ens  Biachl gschriibn. Dörscht schteahts weiss af schworschz: „ Dort sammelt sich der große Hauf, Herr Urian sitzt oben auf. So geht es über Stein und Stock, es farzt die Hexe, es stinkt der Bock.“ Des ischt eppas Identisches fir Rammlan persänlich gewesn, weil do hotsa foscht an ogschtempltn Gewerbaschein fir di Hexarei gkop,wias olbm selbr gemoat hot. Si ischt  fir dia delikata Pröfession  an ausgewiisnda  Sekrätärin en dr Hexngemeinda afn Hobach öbn gewesn, wia man heitzetoga sogn tat. Mit an Worscht, holt fir olles Gawacha zuaschtändig.Und  weitarsch införmiearscht dr Dichtar en dr hoachteitschn Schreiba, sö ze sogn en dr schian Schprocha,  wia oa Tuifl zen ondrign sogg: „ Ich  hab’ den längern Teufelsschwanz und steh  für diesen Teufelstanz dem Teufelsfürsten näher ganz.“ Wennda di do nit auskennscht, wos do gschpiilt wearscht, noar bischa nimmare gonz ba Troascht. Af sella Aussichtn augn flottern  di Hexn wöll witzlweisa vö holb Europa derhear afn Brocken, woascha wöll, wenn  di Tuifl selbr dörscht sein, dia fuirign Burschn. Des ischt dr  Hexnsabbat en Reinkultur ,dear zelebriarscht wearscht wia a levitiarschts  Hoachomp. Man kuun uneweitarsch dr Moaniga sein odr vrgleichsweisa  unnemmen, dass di Zuaschtända afn Brocken en fernen Harschzgebürga  af Teitschlond aussn fir di gonza Hexarei  s Gleicha sein miassn, wia  fir di an  kattölischn Menschn  a Kürchtig. Mit an Woarscht,  an Oarscht  dr Äarschtr, wös driibr aussn oanfoch nicht meahr geit, wos man en Eharn  holtn miassat. Alsö, nicht wia hin.

 

Wia gsogg, do hot Ramml  afn iahrign GoassBöök unbedingg hinreitn welln. Si hot derdfir  a ognda Tadiga  vö olla Hexn ,  dia en Hobach öbn  und Umgebung  exeschtiarscht hobn, oholtn lossn miassn. Des  Mandat  do af  Teitschlond  delegiarscht ze wearn, hotsa firn Brockensabbat, dia ozigorschtiga Walpurgisnoocht, gebraucht, weil dörscht is  ums Eingemochta gongen, sözesogn um di ochta Weicha fir Hexn, wös fir si weltweit , ober ah hällnweit ums Sein odr  Nichtsein gongen ischt. Des iahriga Mandat hotsa ols Siigl und Schtimma gebraucht, heitzetoga  war des a nötariella Urkunda mit an Haufn Schtemplmarkn drau, vö denen man koa oaziga vergessn derff. Di gonzn Hobachhexn hobn totsächlar, wias untr Hexn  dr Brauch gewesn ischt, oanfoch an  Krotzfuass af an Schriib drau gekritzlt, weil schreiben hobn dia  Prantschn jo nit gekennt. Gschriibn hot an söan Wiisch en Hexnen  afn Hobach oar vö di Schianbergar Goschtwürschta, dear schreiben gekennt hot und  dear friagar wöll äftar folscha Rechnungen  ausgschtellt hot.exn dr Brauch gewesn ischt   Des gonza Zuigg ischt ober ah gonz nochn Gschmachl vö  Hobachn- Rammlan gewesn, weil ols  gewähnlicha Hexngemeindasekrätärin alloana hatsa dörscht aussn af Teitschlond an  blekkatn Hennendreekk ausderrichtet.  Kruzetürggn, do  ba sella  delikata Vertretungsmandata hobn di Hexn nicht gekennt, ah wenn a poor vö ihnen en di Scheiterhaifnfuirdr gongen warn. Wos  sein muass, muass sein.  Wear afn Brocken erscheinen derff und dörscht an an Hexnsabbat  miitfokkn kuun, dear ischt  um Haiser  bessar drun as söa  gselchtr Sailnheiliger, an den  aniadr Hund zuagnfezzn kuun. Söwiisö hobn  di Öberhexn  vön Brocken  di Schtatutn verfosst, dassa jo koa unbefugta Hexnschweschtr  weil dr Walpurgisnoocht  einschleichn kuun, weil a folscha Zussl hats nit vrtroogn. Legitimation ischt olbm schün olles gewesn, wos af dear Welt und en dr Hälla  zählt. Des hot niamat bessar vrschtondn as di Hexn, weil firn Himmbl göt di Heiligkeit und di Siassikeit selbr  gkölfn hot und diasn hobn di Hexn  ums Orscholekkn nit auderbrocht. Asö is kemmen, wias kemmen hot miassn. Ramml  ischt ze dr Delegiarschtn fir di Walpurgisnoocht afn Brocken ens Harschzgebürga noch Teitschlond   gewählt woarn. Des hotsa gedunkt und  dr iahriga Gschnitztolar Löter  hot  en  Hobach öbn voar di Schianbergar Goschtwürschta ungebn, wosar froa gscheids Weibes  hot. „ Jo, jo ,“ hobn diasn gsogg, „ iatz muaschesedr holt ah saubr auputzn, dervoarscha oar vö di Tuifl reitet, do aussn afn Brockn, sella gkearscht derzua, woascha wöll, weil  di Tuifl sein ba di Hexn  fuxteiflswilda . Zen an richtign Hexnsabbat gkearscht sella schün derzua! Miar kennen derweil, as Ramml ze di Tuifl fliag,  jo mit diar do afn Hobach  a Melter völl  Brompan austrinkn“.

 

Dr  Rammlas Lötr ausn Gschnitztol hotar firsch Fahrschtl  en grauen Böök vön Simmign aussar gkölt, den  mit di gedrahtn Hoarn und di longen Zööttl. Ear hot en  Böök  nö a bissl gschnoatet und di Knottl ausn Feal  gepürschtet, dassar decht holbwegs eppan gleichschaugg. Gfuaterscht hottern ah saggrisch mit an fearschtign Bergheibl, mit an Marbl und Motaun, dassar jo ba Kräftn bleibt fir den  longen Flug. Ramml selbr hotsa firn Flug oagns a wullana Hösa ungelegg und a würchas Gewondd zomp an Fürschtach, weil jo earscht Langas gewesn ischt, wö mansa  leicht an örgarsch Hiaschtl eintian hat kennen, wenn man gött mit an Zaggela af Teitschlond gflögn war. Noar is wöll lös gongen mit Rammlan afn iahrign Goassböök öbn. Boada, woascha schün, gschtöbn, asses nimmar örgar gongen war. Asö hobnsa  beada en  Flug vön Hobach aus  gschtarschtet. Dr Böök hot nöamol ördntlich gemekkerscht und gegaaglt. Noar hotr Fearschngeld gebn ibr olla Berga awaus und  Ramml drau öbn af sein  Ruggn. Wia man jo woass,  fliagn Hexn  liabar ba dr Dinkl oder ban an Nebl, dassa die Hond kam sigscht  voar deir Nosa. Ober wenn Ramml amol afn iahrign Böök öbn gkökkt und dürch di Lifta gsaust ischt, noar  hobnsa ibrol  hingfunddn, blind, sögor afn Muna augn hatnsa en Weg nit gfahlt. Dr Böök muass foscht  an Radar eingebaut gkop hobn, entwedr en di Hoarn odr en  Säkkl, weil dear  Hundd ischt nia en an Oarscht  zuagngetuscht, wennar mit Rammlan  dürch di Lifta gschössn ischt. Ramml  hot schün ah gewisst, wia dr Weg geaht und zwor ibr Schprugga af Minchn aussn und vö dörscht gerodawegs noch Nördn  Richtung Braunschweig und dörscht knopp drvoar a bissela linggs ischt dr Brocken. Si selbr  hot  söwisö koana   mödernen Flugkoordinatn vö söan gscheidn Geomettr zomp sein Teodolittn gebraucht oder asöa möderns Glump vö an  Kompass, weil si ischt af ar ausgemochtn Hexnluftforschtsschtrossa derhingeriittn mitn iahrign Böök. Des muass a sextr Sinn gewesn sein. Man hot jo ze dr domolign Zeit jo nö koa Elektrisches gkop afn Bödn aruntn, wö man hat kennen en di Liachtr nochfliagn. Ober drfir hots en Muna gebn, noch densa  en Flugkurs eingetoalt hot, wenns unbedingg sein hat miassn. Asö ischt di Fohrscht  wöll  guat derhin gongen. Göt oamol warscha foscht en  an Schneaschturbm kemmen. Den hotsa  holt ausgschtellt. Wenn dr Böök ober decht gallign meahr amol  ze weit linggs oder rechts  gfohrn ischt, noar hotsn  af dr jeweilign Seita, wö ar hinfliagn hot miassn, a Handl völ  Gerschta gebn und dear Säkkl  hot meahr  di richtiga Richtung gkoltn. Weilsa ober, wia schün gsogg, noch Hexnmaniar en dr Nocht oder ba schlechtr  Sicht gflögn ischt, hotsa  miassn af di Heacha ibr dr Earda aubassn, nit dassa amol  an  hoachn Kürchturn gekrotzt hat oder  in an heacharn Berg zuagn getuscht war. Dr Böök selbr ischt, wia gsogg, dergegnd  schün bessar gfeit gewesn,ober man woass jo nia. Oamol ze tiaf gflögn, war fir ollemol ze tiaf gewesn.  Des Tiafnpröblem hot Ramml ober olbm glei technisch geleast. Si hot vö Zeit ze Zeit an teiflischn Schroa ogelot und auf Grund vön Echo hotsa noar  genau gewisst, wia hoach assa ummageaht. Ze hoach hotsesa ober ah nit ze fliagn getraut, weil  noar  warscha ibr olla Wölkn  gflögn und dörscht hatnsa di  viiln Schtearn  irretiarscht. A Hex  ischt leschtlar jo  koa Schtearndeitarin. Des  Schtearngschäft  hobn  göt di  fuirign Zigainarinnen und di Aschtronomen verschtonddn. Wos Rammlan  ban Fliagn eventuell nö gfahrlar wearn hat kennen, des warn di Vägl gewesn, wenn diasn heachar drhear kemmen warn. Ober  di Roppn und di Hennengeira fliagn en dr Noocht  jo nit. Do war  beschtnfolls   an Uhu oder a Kautz en Froga kemmen, ober diasn jogn jo bekonntlich  afn Bödn untn noch di Maisa. En iahrign Hausuhu hot  Ramml mit guatn Grund afn Hobach derhoama gelot, weil  desn ischt an ungezöchnder Frotz gewesn, dear afn Brocken  sicher mit ondriga Hexnvägl  a Gschtriitta ungkep hat oder ear hat a Plotzongscht gkop. Ausserdem hot dear Tölbm vö an Uhu  an teiflischn Mausar gkop, dassar  hintern Orsch gonz froot gewesn ischt. Mit oan Woarscht, Ramml hot nicht und niamatn gebraucht, dearscha af den Flug augkoltn hat.

Asö  ischt Hex und Böök wöltan zigig und guat ban Harschzgebürga unkemmen. Dörscht hots iatz gkoassn aupassn, weil  do hot man miassn niidrigar fliagn und as sein jo ah vö olla Seitn drhear gonza Witzl vö Hexn eingflögn kemmen. Bsundersch  di Zussl vö jungen  Hexn ausn flochn Nördn  hobnsa taamisch horscht getun  en dear  bergign  Gegnd ummen Brocken ummar. Do hots  Schluchtn gebn und Bergnosn, Schrappn und Bamschtörfn  en di Schräfn  öbn, wö man ibrol zuagnfliagn hat kennen. Man derff jo nit vrgessn, dass di Hexnbäkka aus  di Flochländr nit bergsicher gewesn sein, wia dr Rammlas Böök. Dearschn hotsa holt nicht drausgemocht, wennsa do ban schwochn Schein  tiafa Schlindda augetun hobn, aus denen gonza Schwadn vö Dompf und Nebl augschtiign sein.  Ramml hotsa wöll gedenkt, dass der Padaunar Kogl en Vols af Tiröl drhoama  foscht a Kälberberg war gegn  dia wilda Umgebung vön Brocken. Ober wos a guatr Böök ischt, dear  kenntsa do aus. Des hat man vö ondriga Bäkka nit sogn kennen. Diasn  sein göt meahr gallign en di Schrappn  vön  Brocken  zuagngkongen, weilsesa nimmar weitar ze fliagn getraut hobn. Ober  fir sella Fälla  sein oarschtskundiga Reservabäkka  af  Erkungigungsfliga unterwegs gewesn, dassa  en di  jingarn Hexlar afn Berg augn gkölfn hobn, zomp en dihrign Bäkka. Ba Hexn, dia göt mit an Besn derheargflögn kemmen sein, hots Noatfollsbesn gebn, dia a greassara Schubkroft auderbrocht hobn und dia ah blind afn Brocken derhau gfundn hobn, wenns noatwendig gewesn war. Man muass schün sogn, dass di Onreisaorganisation vö di Hexnschwarbmdr  ens Harschzgebürga   vö an oagnen Hexnkommitee voarbildlich ausgerichtet woarn ischt.   Man hot olbm nö iber Johrhunderschta olla Hexn holbwegs hoal afn  Brocken gebrocht, ah wennsa di oana oder ondriga   Schrommen gkölt hot, noar  hot man holt s richtiga Salbl drfir heargezauberscht.

 

Wö Ramml noar zen Brocken kemmen ischt , seinar  zearschtn amol foscht di Glötzn aussargschprungen, völauter as  dr Mammon, des ischt asöa  Empfongstuifl gewesn, dörscht sein Poloscht prächtig beleichtet gkop hot fir seina Windbraita, wiar sei  gonzes Hexnvölk gkoassn hot.  Do sein Hexn derhearkemmen, junga Zussl und olta Flottern, gonza Witzl, vö olla Seitn seinsa derheargschössn, di oan af Besn di ondrign af Goassbäkka. Man hatsa göt wundern kennen, wiavl Gottign vö  Goasbäkka asses geit af dear Welt. Do hot Ramml Bäkka gsechn, di oan mit Hoarn und ondriga una Hoarn, geroda Hoarn und gschraufta Hoarn, schworschza Bäkka, weissa Bäkka und brauna Bäkka. Noar hots nö ira gebn mit longa Zööttl und una Zööttl. Atiabndamol hot man  unkemmata Hexn vö di  felsign Obgrinda  laut auarbleggn gkearscht, dass mansa auarhebn söll, weilsesa  verflögn hobn und nimmar weitar kemmen sein. Ober zearschtn hots   fir olla Hexn gkoassn amol  en Flugreihen  derhinzefliagn. Do hotsa Ramml holt ah zwischn olta Hexnscholpern und junga Hexlar eingereiht, wiassesa gkearscht. A Hexnchör hot ah schün gsungen und an ördndlicha Kotznmuusig  gemocht. Derzua  hobn an etlana Reservatuifl, dia ols Jagar verkleidet gewesn sein,  af dihrign Jogd-  und Woldhoarndr  geblosn, dass  di Goasbäkka  ban Einriitt foscht wilda woarn  warn, dervoarscha mit dihrign  Hexnreitarinnen  ibern Bödn gerödlt und entlar noar mit an Hupf gschtondn  sein. Asö ischt dr Hexnschworbm gelondet, mittlat afn Brocken öbn. Des hotter völleicht  gschtöbn und gschtunkn und geplekkerscht, assa dei oagns Woarscht nimmar verschtondn hoscht. Di Öberhex Baubo, di Schefin persänlich, diasa Fokknoahrn augsetzt hot fir des Fescht, hot  den Einflug schün  ördntlich  kömmediarscht und  geloatet. Dia Zussl, dia olta, hot jo selbr ausgschaugg  mitn iahrign Fokkngrindd  as wia a  dikkr Fokka. Sie, göt sie alloana, ischt ols Schefin  af  an dikkn Fokkn voarungeriittn zen Walpurgisfescht afn Brockengipfl öbn. Di ondrign Hexn, dia vö olla Seitn drhear gfohrn kemmen sein,  hobn  derbei gsungen: “So Ehre denn, wem Ehr` gebührt! Frau Baubo vor! Und angeführt! Ein  tüchtig  Schwein  und Mutter drauf, es folgt der ganze Hexenhauf.“ Hintr den  gonzn Hexnzug nochn sein  an etlana ausgewiisnda Hexnmoaschtr wia Fledrmaisa derhear  gflotterschtt fir di Zeremonie  ban Eintreffn  vön Hällnfürschtn. Wö noar olla Hexn  af an Haufn do gewesn sein, hobnsa di Goasbäkka nö nit glei in a oagns Hagl getun, weil man hotsa nö fir di Parade firn  Tuifl gebraucht. Do hotsa miassn aniada Hex nebnen iahrign Goassböök auschtelln und di  Besnhexn sein ah Parada gschtondn. Di Hexnmoaschtr  hobn miassn olla zomm  a gonza Reihja  vö Logerfuirdr  unbrinnen. Noar ischt  der Scheftuifl Luzifr vö dr Hälla selber  mit an  Donndrar und an Blitz  en Erscheinung  getretn. Desmol hotr an  Rösshaxn gkop und unter sein  fuirroatn Mantela  hotr  an  Kuahschwonz  gschlenggerscht, dass di Hexn  gonz  türmig woarn sein, völautr  assarns ungetun hot, dr Schef. Afamol  und af Befehl vö  dr Baubo hobn di Hexn  dihrign Gewanddr oargerissn und hobn  olsö buddlnokkatr s Schreien und s Tonzn ungkepp,  dass der gonza Berg göt asö gkilderscht  hot. Hexn und Tuifl, Junga und Olta  hobn mitanonder getonzt, gfressn, gsöffn und gkuarscht und gezauberscht, bis di Noocht ummar gewesn ischt. Und unter den  gonzn Örgienhaufn  ischt  Joasar Ramml vön Hobach ausn Schtubach aussar  mittlat innen mit an hoachschwoafatn und seegarugatn Tuifl umenoder gschprungen, assar dr Schwiitz göt asö oargerunnen ischt. Dia ischt völleicht ba Gonta gewesn, dasse s oan oder ondriga Tuifela, mit densa ah gfuahrwercht hot, froah gewesn ischt, dasses gschmörgatz  meahrar hinigr  as lebatr  en di Hälla fohrn hot  kennen, völauter asn Ramml zuagsetzt hot. Di ondrign Hexn  hobns gleich getriibn. Drweila, ass di Hexn di iahriga Walpurgisnoocht mit di Tuifl gfeirscht und nuija Giifttranklar gsötn hobn,  sein di Goassbäkka vö di Hexnmoaschtr mit an Fuattr und an  Wosser versörg woarn, firsch earschta, woascha wöll,  weil en näckschtn  Obnd hots jo meahr gkoassn  zommp  dihrign Hexn hoamzefliagn. Ausserdem  sein fir echta  Böökareien  koana  Schpoichlar, sögenonnta  Goassjungfrauen, afn Brocken öbn zuagelossn woarn. Man hotsa jo leschtendlar  nit en Simmign en Gschniitz  innen  af dr Olba befundn,  wö ah di Goassbäkka zen iahrign  Vergnign mit den Kunter kemmen hobn derffn.

Jo und asö  ischt holt di Walpurgisnoocht, heitzetoga tat man sogn  a bessara Hexnolympiada, afn Brocken öbn ah meahr ze Enda gongen, wia holt olla Johrhunderschta dervoar. Di Hexn sein gallign gschmörgaz  wia dermahta Fräscha  en Gros  umenondergelegn und hobn nö noch di Tuifelar getappet, ober diasn  hobnsa schün en di Hälla ogn vrzogglt, völauter ass mansa afn Brocken öbn heargenommen hot. Der Hällnfürscht selbr hotsa weil dr gonzn Feier mit dr Baubo, dr Öberhex,  ogebn und göt  schtadlar  mit iahr getonzzt,  dassar nit en Iberblikk verloarn hot. Diasn hot wöll ah gewisst,  wia mansa  ols Hexnmuatr gegnibr  an Schef  ze verholtn hot. Wia  verschpröchn, hot Baubo  en Tuifl a Onwesnheitslischta vö olla Hexn zommgschtellt,  diadn afn Brockn en Harschzgebürga di Eahra erwiisn hobn. Noar hotr  Baubosn zen Obschied nö en Kuahschwonz gebn und hotsa  bis  zen  näkkschtn Johr  en an Blitz  meahr wegkgezauberscht, wiar kemmen ischt. Jo gschtunkn und gschwefelat hots hintr seiner, wöar  verschwunddn ischt wöll nö teiflisch. Genau des Gschmachl  hot Baubo bsundersch gearn gkop. Leschtentlar hotsa noar  en di ondrign Hexn  s Enda vö dr Walpurgisnoocht  verkindet und  hotsa olla meahr hoamgschikkt, wösa hearkemmen sein. Si selber hotsa af di iahriga Fokknsau gkökkt und olla Hexn sein  zen Obschiid  af di Goassbäkka odr di Reiserbesn vörbeigflögn en Richtung hoamwärschtz.

 

Ramml vön Hobach en Tiröl ischt noch den gonzn Hexnrumml afn Brocken nö nit gonz ba Troascht gewesn und hot glott di wullana  Hösa vergessn. Wösa noar mitn  Böök Richtung  Berga gflögn kemmen ischt, do aussn en Boarischn, noar ischtar  glott olles  eingfroarn,  völautr  asses a Gfrira gkop hot  do öbn  en di Lifta. Dassa nit gonz  ols  Eiszopfn afn  Hobach  unkimmp, hotsa en Böök teiflisch ungetriibn, wosses göt derliittn hot. Jo, koa bissela ze friah warsch gewesn, wösa noar afn  Hobach unkemmen  sein, si und dr Goassböök. Bloba und schtarra issa gewesn, dassa göt meahr asö  gschepperscht hot. Wö mansa noar ausfratschl hat welln, wossa af Brocken olles derlebb hot, noar hotsa koa Wearschtl aussarbrocht, völautr  dassar nö vö dr Kälta di Zända geklaapperscht hobn.  Olsö hotsa  dr iahriga Löter amol weit en Berg eigngetrogn, wös recht hoass  woarn ischt . Dörscht issa gallign noar schün meahr ze Zuiga kemmen. Dr Böök hot di  Kälta leicht iberschtondn , weils jo ah  Viicha ischt, des  schün eppas verträt. Wia gsogg , hotsa en gonzn Völk afn Hobach öbn, en di ondrign Hexn, en Läterl, en di Schianbergar Goschtwürschta und  en di ondrign Ungschichter  noar derzähln miassn, wossa do aussn afn Brocken olles derlebb hot. Ma, hobn dia  olla, mit Ausnohma vön iahrign Löter, a Gelachtriga  gkopp, vö lautr a Hetz. Und s näkkschta Johr schikk mer Rammlan  meahr  zedr Walpurginoocht, weil do tuatsa eppas, desa ins derzähln kun. Göt dr Rammlas Löter hot di Triala ogngkängg , assarscha drauschpringen hat kennen, völautr assn sei Ramml vö Joas  ungschittet hot, wöar jo olbm geblosn hot, wossar froa gscheids, schias Weibes hot. Asö  geahts holt an Mechtagearnhexelar, wennarscha schün  mit ar richtign  Hex eingelot hot. An den Schikksool  kiifltr seit longen und wearschtr ah nö a holba Ewigkeit drun  kiifl. Ibrigns, Ramml ischt nö oft  ze dr Walpurgisnoocht afn Brocken  geriittn und söllsa dörscht gor a wiag an Numen gemocht hobn, dassa di Öberhex  Baubo ens iahriga  Hexnkommitee augenommen hot. Do hotsa  Ramml jo direkt en der siibndn Hälla  geglabb, völautr assa dia Ehra dedunkt hot. Do söll nö oas sogn, dass a Volsar Hex  nicht wearscht war. Ramml hots den  Wipptolar Prövinzhexn  holt amol ördntlich gezoag, wias Karriäramochn  af den Sektor dr Hexarei geaht. Sella muass manar glott lossn.